Co pro Vás můžeme udělat

Co u nás získáte navíc

  Záruční dobu na celkové elektroinstalace jsme prodloužili na 5 let. S kvalitou námi odvedené práce to tedy myslíme opravdu vážně.

 Vstřícný přístup a kvalitní řešení Vašich požadavků.

kvalitní elektrikář

Elektroinstalace v koupelně

vypínač v koupelněTomuto tématu, jsme se rozhodli věnovat samostatnou stránku, protože špatně provedená elektroinstalace v koupelně, je hazard se životem.

Bezpečná elektřina v koupelně

Provádíme úpravy a celkové rekonstrukce elektroinstalace v koupelnách. Dovybavení zásuvkových a světelných obvodů proudovými chrániči. Instalujeme elektrické podlahové vytápění, elektrické topné žebříky a infra zářiče. Provádíme kabelové přípravy a odborné připojení hydromasážních van, parních generátorů, bojlerů, kotlů a karem. V souvislosti s tímto, je dobré myslet na bezpečnost a vhodná je instalace také detektoru úniku CO2, čidlo úniku vody, či detekce úniku hořlavých plynů. Pro větší komfort pak instalace ozvučení a příjemného dekorativního LED osvětlení. Důležitá je také instalace vhodného odvětrání par a zápachů.

Níže se zaměříme na problematiku elektroinstalace v koupelnách

Jedná se o prostory s vysokou vlhkostí (stříkající či tryskající vodou, párou) a je jasné, že zásuvku, vypínač nebo světlo nelze umístit kde člověka napadne. Koupelny jsou striktně rozděleny do několika zón (viz.obrázek níže), pro každou zónu jsou jasně daná pravidla co lze či nelze v tomto místě instalovat. Elektroinstalace v koupelně se řídí normou ČSN 33 2000-7-701 a změny dle 2.edice. Níže se Vám pokusíme vysvětlit jak má bezpečná elektroinstalace v koupelně vypadat.

Koupelny elektroinstalace - předpisy pro koupelny (prostory s vanou), sprchové kouty a umývací prostory (výtah z normy). Vymezení prostor s vanou - určení zón elektroinstalace koupelny

vana v koupelně

  Zóna: 0
Vnitřní prostor koupací vany
 Zóna: 1
Prostor navazující na horní rovinu zóny 0 do výše 2,25m nad podlahou
Prostor pod vanou přístupný bez použití nástroje (neobezděná vana)
 Zóna: 2
Prostor navazující na vnější stranu zóny 1 do vodorovné vzdál.0,6m a v=2,25m nad podlahou
Prostor nad zónou 1 do výšky 3,00m nad podlahou (od 2,25m do 3,00m) - zóna stříkání vody
 Zóna: 3
Prostor navazující na vnější stranu zóny 2 (dále v celém prostoru koupelny)

Vymezení prostor se sprchou - určení zón

vana v koupelně

  Zóna: 0
Vnitřní prostor sprchové vany
Sprchové kabiny podlahové (bez sprchové vany) -prostor do výšky 0,05m nad podlahou
Sprchová hlavice snímatelná nebo pohyblivá -prostor shodný s prostorem pro sprchování
Sprchová hlavice nesnímatelná -prostor válce od sprch.hlavice dolů s poloměrem 0,6m
 Zóna: 1
Prostor navazující na zónu 0 do výše 2,25m nad podlahou
 Zóna: 2
Jako u van
 Zóna: 3
Jako u van

vana v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a ostatních elektro zařízení v koupelnách dle zón (výtah z normy)
Výše jsme si vytyčili jednotlivé zóny a nyní určíme co do které zóny patří (spínací a řídící přístroje)

  Zóna: 0
Nelze instalovat žádný spínač nebo příslušenství
 Zóna: 1
Nelze instalovat žádný spínač nebo příslušenství s výjimkou spínačů obvodů SELV (AC12V a DC25V)
 Zóna: 2
nelze instalovat žádný spínač nebo příslušenství zahrnující spínače či zásuvky výjimkou:
- spínačů a zásuvek obvodů SELV (AC12V a DC25V) s tím, že zdroj je instalován mimo zóny "0,1,2"
- jednotek napájející holící strojky (ČSN IEC 742 kap.2, od.1)
 Zóna: 3
lze instalovat zásuvky, jsou-li chráněny: oddělovacím transformátorem (ČSN 33 2000-4-41 čl.413.5.1) nebo pomocí SELV (ČSN 33 2000-4-41 čl.411.1) nebo samočinným odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1) s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IΔn nepřesahujícím 30 mA.

zóny sprcha

Už víte jaké spínače, zásuvky a řídící přístroje do jednotlivých zón patří. Nyní vypíšeme ostatní zařízení. (výtah z normy)

  Zóna: 0
může být instalováno pouze upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 0 a musí vyhovovat podmínkám této zóny. Dále uvedené požadavky se nevztahují na upevněná zařízení používající elektrický proud, napájená pomocí SELV v souladu s podmínkami článků 411.1 (ČSN 33 2000-4-41.) a 701.411.1.4.3.
 Zóna: 1
V zóně 1 mohou být instalována pouze tato zařízení, používající elektrický proud:
- ohřívače vody
- sprchová čerpadla
- jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1, za předpokladu, že
a) je vhodné pro podmínky této zóny; a
b) napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím
rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA, v souladu s článkem 412.5.(ČSN 33 2000-4-41)

prostory se sprchou

 Zóna: 2
V zóně 2 může být instalováno pouze toto upevněné zařízení používající elektrický proud:
- Zařízení používající elektrický proud, které je dovoleno v zóně 1.
- Svítidla, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany vyhovující příslušným normám, za předpokladu, že jejich napájecí obvody jsou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA, v souladu s 412.5.(ČSN 33 2000-4-41)

Elektrické otopné jednotky uložené do podlahy a určené pro vytápění místnosti mohou být instalovány pod zónami 1, 2 a 3 za předpokladu, že jsou zakryty uzemněnou kovovou mříží nebo uzemněným kovovým pláštěm spojeným s místním doplňujícím pospojováním specifikovaným v 701.413.1.6.

Dále zde máme podmínky pro umývací prostory (umyvadlo, dřez)

umývací prostor

Umývací prostor (spínací a řídící přístroje):elektroinstalace v koupelně - umyvadlo a dřez (výtah z normy)
Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru: jsou-li aspoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem aspoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru. Přitom musí být dbáno i požadavků, které vyplývají z vnějších vlivů v prostoru, v němž je umývací prostor umístěn.
Elektrické zařízení v umývacím prostoru podle obrázku se provádí za těchto podmínek:
a) Krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům a zónám místa, ve kterém je umývací prostor instalován.
b) V umývacím prostoru má být umístěno svítidlo tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m na podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. Všechny vnější části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazu vzdorným krytem, apod.) a musí být v provedení IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže
než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu. Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru výrobcem určeny a jejích vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují, jsou typově ověřeny.

Přístroje a zařízení se rozdělují dle příslušného krytí (odolnost proti vnějším vlivům - vlhkosti), které se značí tzv. kódem IP.

Například na přístroji je uvedeno IP21, první číslice "2" určuje stupeň krytí - nebezpečí dotykem. Druhý stupeň znamená, že je zařízení zabezpečeno před dotykem nebezpečného napětí "prstem" a před vniknutím cizích předmětů (malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm). Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. Číslice "1" znamená, že zařízení je chráněno před vodou (kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle). IP kód je někdy rozšířen o další písmena, které dále upřesňují stupeň krytí. Protože zde popisujeme koupelny, zajímá nás pozice druhá a níže uvádíme příslušnou tabulku.

Druhá číslice v označení IP Stupeň krytí před vniknutím vody
IP x0 bez ochrany
IP x1 kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP x2 kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP x3 šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP x4 stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP x5 tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
IP x6 při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP x7 při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP x8 při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Stupně ochrany versus jednotlivé zóny (výtah z normy)

Elektrické zařízení musí mít alespoň tyto stupně ochrany:
- v zóně 0: IP x7
- v zónách 1 a 2: IP x4, s tou výjimkou, že nad nejvyšší úrovní jakékoliv nesnímatelné sprchové hlavice může být použito IP x2. Ve všech případech, kde se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunálních lázních IP x5.
- v zóně 3 v případech, kdy se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunálních lázních IP x5.
poznámka:
Komunální lázně jsou vany a sprchy používané ve školách, továrnách, sportovních klubech atd. a zahrnují také ty, které slouží obecně veřejnosti.

Doplňující pospojování - doplňující pospojování v koupelnách (výtah z normy)
Dalším důležitým prvkem elektroinstalace v koupelnách je doplňující pospojování.


V koupelnách musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé části v zónách 0, 1, 2 a 3:
- kovové trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů (např. vody, plynu);
- kovové trubky systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu;
- přístupné kovové stavební prvky
POZNÁMKA - Kovové dveřní zárubně, okenní rámy a podobné prvky se nepovažují za stavební prvky budovy.
- ostatní vodivé předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu.
POZNÁMKA - Spojení mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými předměty má být provedeno v těsné blízkosti prostoru, například v příslušenství, v rozváděči nebo v jiném zařízení. Tento požadavek se netýká zóny 3 tam, kde je prefabrikovaná sprchová kabina s vlastní sprchou a systémem
odvodnění instalována v jiné místnosti než v koupelně nebo ve sprše, například v ložnici. Kovové koupací vany a kovové sprchové vany se nepovažují za předměty náchylné k přivedení potenciálu za předpokladu, že jsou izolovaně uložené od stavebních a jiných vodivých předmětů, které by samy
mohly přivést potenciál. Kde toto není zaručeno, musí se kovové koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňujícího pospojování.

Doplnění z druhého vydání normy ČSN 33 2000-7-701:

Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací a/nebo se sprchou.
Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 HD 60364-5-54.

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu
- přístupné kovové stavební prvky

Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, pospojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:
- kovové části vodovodu a odpadu
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu

Závěrem lze říci, že složitě vypadající teoretická elektroinstalace v koupelnách, v praxi zas tak složitá není. Samozřejmě je potřeba dodržet všechny výše uvedené normy, aby byla bezpečná. Když ale provádíte elektroinstalaci v koupelně několikrát do měsíce...